LOC TRAN

Bước 1:

Gặp gỡ phân tích nhu cầu, tim hiểu quy trình mua nhà từ khởi sự cho đến lúc xin Homestead Exemption 

Bước 2:

Lấy Pre-approval Letter nếu mượn tiền hoặc Proof of Fund nếu mua tiền mặt. 

Bước 3:

Tìm hiểu thông tin địa phương và xem khu vực muốn ở 

Bước 4:

Đi xem nhà 

Bước 5:

Định giá và làm Offer 

Bước 6:

Phân tích giá và các điều khoản nếu Counter Offer 

Bước 7:

Chọn Vendors, Làm Inspection 

Bước 8:

Đàm phán sửa chữa dựa vào Inspection Report 

Bước 9:

Phối hợp Title, Lender để chuẩn bị đóng nhà 

Bước 10:

Nghiên cứu Title Commitment và HUD từ Lender gởi, nếu cần để điều chỉnh hoặc bổ sung 

Bước 11:

Tham dự xem nhà lần cuối 

Bước 12:

Mua Cashier Check và Tham Dự Ký Giấy Tờ Nhà